Tần suất Keno
  • Kỳ
Thống kê tần suất xuất hiện từ số 01-80
  • Giảm dần
  • Tăng dần
  • Mặc định
Số   Tỉ lệ % Số lần
01

0.33% 2 lần
02

1.5% 9 lần
03

0.83% 5 lần
04

1.33% 8 lần
05

0.83% 5 lần
06

1.17% 7 lần
07

1.33% 8 lần
08

1.5% 9 lần
09

0.83% 5 lần
10

0.83% 5 lần
11

1.67% 10 lần
12

1.33% 8 lần
13

0.67% 4 lần
14

1.67% 10 lần
15

0.83% 5 lần
16

1.33% 8 lần
17

1.33% 8 lần
18

1% 6 lần
19

1% 6 lần
20

2% 12 lần
21

1% 6 lần
22

1.67% 10 lần
23

1.5% 9 lần
24

1.83% 11 lần
25

1.5% 9 lần
26

1.33% 8 lần
27

1.33% 8 lần
28

1.67% 10 lần
29

2.17% 13 lần
30

1.33% 8 lần
31

2.33% 14 lần
32

1.5% 9 lần
33

1.33% 8 lần
34

1% 6 lần
35

0.83% 5 lần
36

1.83% 11 lần
37

0.83% 5 lần
38

1.5% 9 lần
39

0.67% 4 lần
40

0.83% 5 lần
41

2% 12 lần
42

1.17% 7 lần
43

1.5% 9 lần
44

1.67% 10 lần
45

2% 12 lần
46

1.33% 8 lần
47

1.5% 9 lần
48

1.33% 8 lần
49

0.67% 4 lần
50

0.83% 5 lần
51

1.67% 10 lần
52

2.17% 13 lần
53

0.83% 5 lần
54

0.67% 4 lần
55

1.33% 8 lần
56

0.67% 4 lần
57

1.5% 9 lần
58

1% 6 lần
59

1.17% 7 lần
60

1.5% 9 lần
61

0.83% 5 lần
62

1% 6 lần
63

1% 6 lần
64

1.17% 7 lần
65

1.5% 9 lần
66

1.5% 9 lần
67

1.17% 7 lần
68

1.33% 8 lần
69

0.5% 3 lần
70

1.33% 8 lần
71

1.83% 11 lần
72

1.17% 7 lần
73

0.83% 5 lần
74

1.17% 7 lần
75

1.17% 7 lần
76

0.83% 5 lần
77

0.5% 3 lần
78

1.33% 8 lần
79

1.17% 7 lần
80

0.83% 5 lần